Obchodné podmienky affiliate programu

 

Obchodné podmienky affiliate programu AMONIT.sk

 

Spolupráce a provízneho systému on-line servera umiestneného na internetovej adrese poskytovateľa.

Poskytovateľom provízneho systému je:

 • Firma / Meno a priezvisko: AMONIT s.r.o.
 • sídlo: Hlavná 83/41, 92528 Pusté Úľany
 • IČO: 43983278
 • DIČ: SK2022540322
 • tel .: 0911 626 452
 • E-mail: amonit@amonit.sk

(ďalej len ako "Poskytovateľ")

 1. Úvodné ustanovenia

 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

 • vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretú medzi Partnerom a Poskytovateľom;
 • vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.
  • Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner i Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.
  • V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravených sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadi platnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.
  • Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom VIVnetworks.com.

 

 1. Vymedzenie pojmov

 

 • Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar alebo služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:
 • Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.
 • Kampaň určuje rozsah marketingovej a iné činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaní sa najmä rozumie to, ktoré tovar, služby či webovej stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú opísané v dohode o spolupráci.
 • Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom, a ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojej webovej stránke. Dohoda o spolupráci je uzatváraná elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda je uzavretá tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme prijme podmienky spolupráce navrhovanej Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpením.
 • umiestnenie reklamného obsahu (najmä. bannerov) na webových stránkach Partnera;
 • uvedenie referencie na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);
 • rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare alebo službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;
 • odkaz na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;
 • PPC kampane.
  • Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.
  • Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňujú provízneho systému Poskytovateľa.
  • Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.
  • Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii VIVnetworks.com v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa najmä počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.
  • Schválená konverzie je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnemu a úplnému uhradenia ceny tovaru alebo služby.
  • Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese http://www.amonit.sk.
  • Zákazníkom je osoba, ktorá na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar alebo službu alebo iné plnenie.

 

 1. Účasť v províznom systéme

 

 • Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.
 • V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či tovaru Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.
 • Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojím konaním v rozpore s týmito podmienkami a / alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným užívateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.
 • Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

 

 1. Práva a povinnosti Partnera

 

 • Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa či ním ponúkaného tovaru a služieb.
 • Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Najmä sa jedná o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagovanie týchto činností.
 • Partner či rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmie objednať tovar alebo služby Poskytovateľa cez vlastné provízny odkaz Partnera. Ak tak urobí, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.
 • Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.
 • Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetkých textových a obrazových materiálov, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.
 • Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov) poskytnutých mu Poskytovateľom na použitie v rámci kampane.
 • Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, znovunačítáním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.
 • Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.
 • Tovar alebo služby Poskytovateľa nie je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.
 • Bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie VIVnetworks.com a provízneho systému, vrátane programového vybavenia webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti OLYMPIC s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, reprodukovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

 • Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválenie konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.
 • Pre získavanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívanie súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takúto konverziu nepatrí Partnerovi provízie.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.
 • Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.
 • Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého efektívnosti vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

 

 1. Provízie

 

 • Výška provízie je uvedená v províznom systém u každej kampane zvlášť.
 • Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií prebieha automaticky / manuálne. O schválenie provízia bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.
 • Provízie budú schválené u tých konverzií, kde došlo k riadnemu a úplnému uhradení tovar alebo služby propagované v kampani.
 • Za zrušené alebo stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

 

 1. Výplata provízie

 

 • Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v jeho províznom účte je vyššia ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (tj. Dohodnutá v dohode o spolupráci).
 • Ak zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o výplatu provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú môže Partner fakturovať. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe dohody o vykonaní práce.
 • Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedená kratšia doba splatnosti, je faktúra splatná 14 dní od doručenia.
 • Výšky celkovej provízie požadovanej Partnerom k vyplateniu musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému jej vyplatenie Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov preskúmať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenia, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú na vyriešenie tejto záležitosti. Po dobu riešenia takejto záležitosti sa stavia lehoty stanovenej na vyplatenie provízií.
 • Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pričom Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou prevodu na území Slovenska v EUR), zloženkou ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

 

 1. Námietky Partnera

 

 • Partner má v prípade pochybností najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.
 • Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.
 • Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na úplné posúdenie námietky Poskytovateľom.
 • Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutia Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

 

 1. Doba trvania dohody o spolupráci a jej zánik

 

 • K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:
 • Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.
 • Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.
 • Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť podaná v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
 • Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť urobené v písomnej forme alebo e-mailom a doručený Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na doteraz nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo legislatívy vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).
  • Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.
  • V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku dohody o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

 

10. Ochrana osobných údajov

 

 • Poskytovateľ prehlasuje, že dáta Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122 / 2013 Zb., o ochrane osobných údajov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadi platným znením zákona o ochrane osobných údajov.
 • Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.
 • Pri realizácii kampaní, najmä pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, najmä zákon o reklame č. 147/2001 Zb.
 • V prípade, že pri realizácií kampaní dôjde k porušeniu právnych predpisov podľa predchádzajúceho článku 10.3 Partnerom, nesie za toto porušenie výlučnú zodpovednosť Partner. V prípade, že bude po Poskytovateľovi v súvislosti s takou nezákonnej činnosti Partnera požadované peňažné plnenie, má Poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takéhoto plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.6.2021.


 


Položte nám otázku na čísle 0911 626 452 alebo mailom: affiliate@amonit.sk

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.